Tronada núm.19 La platja de Blanes i el delta de la Tordera: passat, present i futur

El dia 3 de maig l'Enric Sagristà ens va fer una tronada explicant el seu estudi sobre el delta de la Tordera (i el riu en si) i la platja de Blanes. El seu estudi ha consistit en fer una comparativa històrica de la superfície i l'estat del delta de la Tordera i les platges al voltant, sobretot pel que fa al tamany i dinàmica.

A la tronada ens va fer una introducció del que és una platja i els factors que intervenen en la seva dinàmica per després explicar la problemàtica a la Tordera i les platges de la zona.

Les platges han tingut una forta regressió tot i els aports de sorra realitzats per dragats. Aquesta regressió es deu, segons el seu estudi, a la baixa aportació de sediments de la Tordera. Aquesta baixada es deu sobretot a les extraccions d'àrids realitzades a la llera del riu i al poc cabal, degut sobretot a l'explotació de l'aqüífer. Recentment es pot veure una correcció en la regressió de les platges degut a la limitació de les activitats que més afecten l'aportació de sediments. Finalment s'està establint una mesa de treball per definir les polítiques que serveixin per afrontar la problemàtica de cara al futur.

 
A la tronada hi van assistir unes 25 persones.
xerrades naturocientífiques
xerrades naturocientífiques