SEMINARIS

Cicle anual de conferències de divulgació científica a Can Palauet de Mataró

Els seminaris són una sèrie de conferències acompanyades, alguns cops, de tallers o sortides i centrades en un tema monogràfic que es porten a terme un cop l'any. Actualment s'organitzen conjuntament amb la Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró


SEMINARI 2022 – Fenòmens naturals extrems: destruir per reneixer

La variabilitat és intrínseca a la natura. Malgrat això, determinats fenòmens escapen del que, a escala humana, tenim per costum d'anomenar normalitat. Aquests són els coneguts com a fenòmens extrems i sovint mal anomenats desastres naturals. Erupcions volcàniques, terratrèmols o mortalitats massives de determinats organismes en són exemples. Incendis, sequeres extremes, rierades i inundacions, són fenòmens extrems que es preveu que esdevinguin més intensos i freqüents en un futur proper a causa del canvi climàtic. Mitjançant les ponències d'aquest seminari monogràfic entendrem l'origen i les conseqüències d'aquests fenòmens, com ens afecten i què podem fer per minimitzar les seves conseqüències.


SEMINARI 2021 – Petits i poderosos: microorganismes i epidèmies

La humanitat ha evolucionat conjuntament amb els microorganismes, els ha fet servir i ha patit les seves conseqüències des de temps immemorials. Tanmateix, només ha sigut conscient de la seva existència des de fa relativament poc temps. Durant aquest seminari explorarem la capacitat que tenen els microorganismes per ajudar-nos, controlar poblacions animals i vegetals, així com emmalaltir-nos. El COVID-19 és només un petit exemple de la immensa diversitat de microorganismes que ens envolten.


SEMINARI 2020 – ...i els artròpodes dominaren la Terra

Fa més de 550 milions d’anys van aparèixer, en els ambients aquàtics, els primers organismes que podríem identificar com a artròpodes. No és fins a un centenar de milions d’anys més tard que aquests artròpodes van emergir de l’aigua per colonitzar un món dominat per plantes primitives. Els primers en fer-ho van ser els antecessors d’aràcnids i miriàpodes, unes desenes de milions d’anys després ho farien els insectes. Actualment els insectes representen gairebé el 80% de la diversitat total animal coneguda del planeta. Aquest fet ha despertat des d’antuvi la curiositat de molts naturalistes, de manera que l’entomologia té una llarga història ja des del segle XVI; però no és fins a mitjans del segle XIX quan té un reconeixement científic considerable.


SEMINARI 2019 – Els elements endreçats: la taula periòdica i els seus misteris

Des del començament dels temps, la matèria s’ha anat organitzant i ha format una multitud d’elements. La majoria es poden trobar a la natura, però n’hi ha que només es poden observar al laboratori. A la taula periòdica dels elements, concebuda originalment per Dmitri Mendeléiev ara fa cent cinquanta anys, tots aquests elements estan endreçats segons les característiques dels seus àtoms. Així es poden deduir les seves propietats d’acord amb el lloc que ocupen, i fins i tot preveure l’existència d’algun de desconegut. 

Seminaris

SEMINARI 2018 – "Tempus fugit"

L'Univers, la matèria i la vida estan, inexorablement, sotmesos als designis del pas del temps. Però què és realment el temps? Com ha evolucionat la Terra amb el temps i com s'ho fan els éssers vius per "comptar-lo"?

Seminaris

SEMINARI 2017 Sexe, desenvolupament i evolució

Milions d’anys d’evolució han forjat la biodiversitat de la que gaudim avui dia al nostre planeta. El sexe, a més d’excitant i divertit, és un dels principals components d’aquesta evolució.

Seminaris

SEMINARI 2016Llum, foscor i éssers vius

La llum del sol és gairebé imprescindible pel desenvolupement de la vida a la Terra, malgrat tot, alguns organismes s’han adaptat a viure a la foscor.

Seminaris

SEMINARI 2015El sòl, font de vida

 

El conjunt de la societat ha anat prenent consciència que tant l’aire com l’aigua són fonts de vida. Com a conseqüència, s’han anat adoptant mesures per tal de procurar la recuperació i preservació d’aquests recursos, malgrat les dificultats que comporta fer-ho, ja que els beneficis són molt superiors.

Anteriors...

SEMINARI 2014La vida de les aigües dolces

Dedicat als sistemes aquàtics continentals: basses, estanys, llacunes, cursos fluvials, fonts i coves.

SEMINARI 2013 – Roques, sorra i aigua

L’explotació dels recursos geològics a la comarca ha estat sempre present, encara que de forma modesta pel tipus de materials, i ha contribuït al desenvolupament econòmic durant molts segles.

SEMINARI 2012 – Una mirada al bosc

Els boscos són espais naturals on es desenvolupa la vida d’una multitud de microorganismes, fongs, plantes i animals, en un ambient que els és propici a tots plegats. L’objectiu de l’Any Internacional dels Boscos fou el de conscienciar la població mundial i sobretot els estats, de la importància de cuidar els boscos per tal de protegir la biodiversitat.

SEMINARI 2011 – Comunicació i defensa a la natura

SEMINARI 2010 – La sisena extinció

SEMINARI 2009 – Darwin i l'evolució

Els productes químics que deriven d’aquests processos de comunicació i defensa, com per exemple les feromones i els tòxics, reben una gran atenció per part de la indústria química (perfumeria, farmàcia, etc.). Els humans han après a sintetitzar químicament aquests productes que elaboren els animals i les plantes per establir relació entre ells.

L’extinció és un fet consubstancial amb l’evolució. Les espècies apareixen fruit de modificacions d’una espècie anterior, romanen més o menys estables durant un període de temps que s’ha estimat de 4 milions d’anys de mitjana i desapareixen perquè esdevenen altres espècies o bé perquè no són prou competitives.

En els 150 anys posteriors a la publicació de L’origen de les espècies, s’han anat realitzant descobriments científics que han travat, encara més, els postulats de la seva teoria. Les lleis de la genètica, primer, la biologia molecular, més endavant, i també la paleontologia han anat donant resposta amb el temps al debat científic obert sobre la teoria de l’evolució.

SEMINARI 2008 – Invasions!

SEMINARI 2007 – El valor dels espais agraris periurbans

SEMINARI 2006 – Canvi climàtic

La introducció d’espècies forànies, altrament dites al·lòctones, no és una qüestió que hagi sorgit fa poc temps. Els romans ja van documentar que el pi pinyoner, una espècie que tenim com a pròpia del paisatge que ens envolta, va ser introduïda pels fenicis i grecs des de diferents indrets de la Mediterrània.

Ara fa uns set mil anys s’iniciava el que s’ha vingut a anomenar la revolució neolítica. En aquella època, l’espècie humana va començar a descobrir i a desenvolupar tècniques de cultiu i de ramaderia que li permeteren fer el pas de nòmada a sedentària.

L’evidència comença a obrir els ulls a tota la societat: glaceres que reculen de manera ostensible, passos marítims navegables per primera vegada entremig del gel de l’Àrtic... I fenòmens climàtics que es mostren més extrems del que havíem conegut fins ara...

SEMINARI 2005 – Ecosistemes de Catalunya

SEMINARI 2004 – L'Antàrtida, molt més que gel

SEMINARI 2003 – Ecologia urbana i sostenibilitat

L’ecosistema és, precisament, aquell espai on es donen les condicions favorables per a desenvolupar la vida de cada un dels membres d’una determinada espècie. Però la vida d’aquests individus no està absent de necessitats que han de cobrir amb elements del medi físic i per mitjà de la relació amb individus d’altres espècies que també tenen aquest espai com el més favorable...

La constatació que els ecosistemes antàrtics han esdevingut molt sensibles a les pertorbacions introduïdes pels establiments humans a la zona han fet reconsiderar diverses vegades el Tractat cap a mesures cada cop molt més restrictives de qualsevol tipus d'activitat extractiva, fins i tot pesquera, i que obligués tots els països que en formes- sin part a complir un codi de conducta: netejar i eliminar tot tipus de residus, i assumir un compromís per a la salvaguarda d'uns ecosistemes únics al planeta.

L’ecosistema és, precisament, aquell espai on es donen les condicions favorables per a desenvolupar la vida de cada un dels membres d’una determinada espècie. Però la vida d’aquests individus no està absent de necessitats que han de cobrir amb elements del medi físic i per mitjà de la relació amb individus d’altres espècies que també tenen aquest espai com el més favorable...

SEMINARI 2002 – Rieres, rius i riberes

SEMINARI 2001 – L'Alguer de Mataró

SEMINARI 2000 – La conservació de la biodiversitat

Els ecosistemes de ribera són espais naturals directament relacionats amb els cursos d’aigua i tenen una vegetació i una fauna propis. Actualment parlem molt de biodiversitat i de sostenibilitat, però aquests conceptes sembla que no valguin per als espais riberencs com ho demostra la contínua destrucció que pateixen.
Per conèixer l’extensió dels alguers, el mateix DARP, un any després de la publicació de l’Ordre, va encarregar una cartografia de tota la costa catalana. Tot i alguns errors i imprecisions, aquella cartografia va ser un pas important pel coneixement i gestió d’aquests ecosistemes...
La magnitud del concepte Biodiversitat ultrapassa el de diversitat d’espècie biològica. Es refereix a la variabilitat dels éssers vius, és a dir, a la seva capacitat d’evolució en l’espai i en el temps amb la finalitat d’adaptar-se al medi per mantenir la seva existència. Al’hora, també fa referència a tot el conjunt d’organismes vius i les relacions que s’estableixen entre ells...

SEMINARI 1998 – Viatge al fons del mar: el Maresme de 0 a –50 m

SEMINARI 1996 – Dinàmica i percepció del paisatge

SEMINARI 1993El litoral del maresme

El mar és un espai natural en què es manté un equilibri ecològic i tots els processos s’autoregulen. En definitiva, és un sistema molt complex i els éssers vius que l’habiten són molt sensible als canvis del medi físic, en aquest cas l’aigua. El fet que aquesta sigui més tèrbola, que contingui productes químics o que variï la quantitat de matèria orgànica en suspensió, pot provocar el canvi o la desaparició d’una comunitat biològica...
Poc a poc, de manera quasi imperceptible als nostres ulls, el paisatge que ens envolta es transforma: sorgeix un bloc de pisos per damunt d'aquell grup de cases baixes; on abans hi havia fèrtils camps de conreu apareix una nova xarxa de carrers, formant illes que aviat s'ompliran de nous habitatges...
El litoral és un espai natural amb una forta pressió humana que demana un gran esforç de gestió. Per a preservar-lo i, a la vegada, fer-lo compatible amb uns usos socials que no l'afectin de manera irreversible...