EXPOSICIÓ DE BOLETS

EXPOSICIÓ DE BOLETS

Des de 1991 la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró organitza una exposició de bolets en aquesta ciutat.

Durant el darrers 21 anys (1991-2011; s'ha d'exceptuar els anys 1995 i 2001 dels quals no es disposa de dades) s'ha identificat un total de 454 espècies de fongs de les quals 24 eren ascomicets, 5 fongs gelatinosos, 67 afil·loforats, 329 agàrics i 29 gasteromicets.

Exposició Bolets Mataró

Mapa del sector central de la Serralada Litoral on s'indica les àrees aproximades on s'han recol·lectat bolets entre els anys 1991 i 2011.

Les espècies més freqüents van ser la pentinella (Amanita vaginata), el rossinyol (Cantharellus cibarius), la trompeta de la mort (Craterellus cornucopioides), el bolet de pi (Hypholoma fasciculare) i l'apagallums o paloma (Macrolepiota procera) que es van recol·lectar en 16 dels 18 anys (88,9%).

El nombre d'espècies per any va ser molt variable, els valors més alts es van observar als anys 2005 (164 espècies), 2008 (134 espècies) i 2010 (134 espècies), mentre que els anys amb un nombre d'espècies més baix van ser el 2000 (26 espècies) i 1997 (29 espècies).

grafic2019

Variació del nombre d'espècies recol·lectades a la Serralada Litoral Central entre els anys 1991 i 2019 amb l'excepció de 1995 i 2001.

Entre els anys 2007 i 2011 es van identificar un total de 6402 bolets. L'any amb un nombre més alt de bolets identificats va ser el 2010, amb 1670 bolets.

L'espècie més abundant en tres dels quatre anys va ser la trompeta de la mort (Craterellus cornucopioides) que va arribar a 253 exemplars el 2010, seguida de l'alzinoi (Armillaria mellea) (126 exemplars el 2010), l'estepereny (Leccinum lepidum) (110 exemplars el 2010) i el pinetell bord (Lactarius chrysorrheus) (109 exemplars el 2008). Pel que fa al pes fresc total per espècie, els valors més elevats es van obtenir per l'estepereny (L. lepidum) amb 7.305 g i el terrandós (Lactarius vellereus) amb 5.209 g l'any 2010, i Cortinarius herculeus amb 4.503 g l'any 2008.El bolet amb un pes fresc més alt va ser un Sparassis crispa de 2.588 g seguit d'un Meripilus giganteus de 2.102 g, ambdós l'any 2008.

La diversitat (H) va donar valors molt similars per als cinc anys i va variar entre 5,17 (l'any 2011) i 5,99 (l'any 2008). De forma similar, l'equitativitat va donar valors força semblants entre els anys i va ser màxima el 2008 (J=0,849). Aquesta similitud dels cinc anys tant amb la diversitat com en la equitativitat es pot també observar amb les corbes de dominància acumulada.

Exposició Bolets Mataró

Corbes de dominància acumulada obtingudes a partir de les recol·leccions dutes a terme entre els anys 2007 i 2011.

Agraïments

Agraïm a la més d'una cinquantena de voluntaris que han participat durant aquests 20 anys en la preparació de l'exposició de bolets de Mataró i molt especialment als experts que cada any han ajudat de determinar les espècies recollides sense els quals no hages estat possible confeccionar un catàleg tant complet: August Rocabruna, Enric Gracia, Imma Llorenç, Manuel Tabarés, María Pilar Hoyo, Pep Canal, Ursulino Pérez i Yolanda Guarc.
També agraïm a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) i al Museu de Mataró el seu suport logístic i econòmic.